Kryteria Zrównoważonego Rozwoju dla paliw biomasowych

W związku z implementacją Dyrektywy RED II, System KZR INiG zwiększa zakres certyfikacji o stałe paliwa z biomasy i biogaz.

Przedmiotem certyfikacji będzie cały łańcuch produkcji paliw z biomasy od etapu pozyskania surowca do etapu ostatecznego wykorzystania z uwzględnieniem wszystkich powiązań w łańcuchu dostaw.

System KZR INiG daje podmiotom gospodarczym działającym w łańcuchu dostaw certyfikowanych paliw możliwość wykazania, że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami RED II.

Aktualne dokumenty systemowe znajdują się tutaj

Wszystkie ważne informacje będą publikowane na naszej stronie internetowej na bieżąco. Zachęcamy do pozostania w kontakcie z nami poprzez funkcję newslettera.

Użyteczne informacje przed uzyskaniem certyfikatu KZR INiG

Uczestnicy Systemu

Uczestnikami Systemu KZR INiG są wszystkie podmioty w łańcuch dostaw, począwszy od miejsca pozyskania, poprzez sprzedających i kupujących aż po dostawcę energii elektrycznej/cieplnej. Każdy z podmiotów jest certyfikowany indywidualnie i jeżeli posiada certyfikat to może sprzedawać biomasę z poświadczeniem, że biomasa spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR). Warunkiem jest jednak zakup biomasy posiadającej poświadczenie KZR. Każdy podmiot w zależności od miejsca w łańcuchu dostaw ma inny zestaw zadań i obowiązków. Wszystkie te obowiązki są zdefiniowane w dokumentacji Systemu KZR INiG.

Tartaki

Tartaki są miejscem pozyskania biomasy (pozostałości z przemysłu drzewnego). Zgodnie z zasadami Systemu KZR INiG miejsce pozyskania nie jest zobowiązane do uzyskania certyfikatu, natomiast podlega weryfikacji podczas audytu „Pierwszego Punktu Skupu (FGP)”. W takim przypadku, tartak sprzedając swoje produkty wypełnia Deklarację odnośnie odpadów/pozostałości. Podmioty te mogą również uzyskać certyfikat dla zakresu certyfikacji: „inne” wpisując „Tatrak”. W takim przypadku tartaki zobowiązane są do wdrożenia wymagań analogicznych, jak dla pozostałych Uczestników Systemu KZR INiG (w tym głównie systemu zarządzania dokumentacją i bilansu masy). 

UWAGA! 

W przypadku pozyskiwania biomasy z pierwotnego miejsca powstawania, innego niż powstałego w procesie produkcji tartacznej (np. zrębka z lasu), tartak staje się pierwszym punktem skupu (FGP) i jest zobowiązany do certyfikacji w tym zakresie. 

Weryfikacja

Weryfikacja jest prowadzona przez niezależne Jednostki Certyfikujące, akredytowane przez KZR INiG (lista Jednostek Certyfikujących). Każdy przedsiębiorca przechodzi indywidualnie audyt i otrzymuje własny certyfikat. Certyfikowany podmiot sprzedaje biomasę z POS (poświadczenie o zrównoważoności) natomiast dokumenty kupna – sprzedaży są weryfikowane podczas audytu.

Wytyczne dla przedsiębiorców w zakresie weryfikacji (zasady bilansu masy, obliczania emisji GHG, zarządzania strumieniami, sprzedaży towarów, próby do audytów, listy pytań kontrolnych) są zdefiniowane w dokumentach systemowych. Wszyscy audytorzy weryfikują przedsiębiorców według tej samej listy pytań kontrolnych.

Nadzór

System KZR INIG, w ramach nadzoru nad działalnością Systemu przeprowadza kontrolę jednostek certyfikujących i przedsiębiorców.

Aby uzyskać certyfikat:

KROK 1 – Zapoznaj się wymaganiami systemu (Dokumentacja Systemu KZR INiG)

Dokumenty Systemu znajdują się na stronie Systemu KZR INiG. W związku z tym, że System KZR INiG ma szeroki zakres certyfikacji (biopaliwa, biopłyny, paliwa z biomasy) dokumenty zawierają wymagania dla wszystkich zakresów. Podmioty występujące w łańcuchu dostaw paliw stałych z biomasy zobowiązane są do wdrożenia wymagań adresowanych do wszystkich przedsiębiorców oraz specyficznych wymagań dla swojego zakresu.

KROK 2 - Dopasuj swoja działalność do wymagań KZR INIG.

Na podstawie własnej działalności i wymagań Systemu należy określić, ścieżkę (paliwa z biomasy)  i zakres certyfikacji oraz obowiązków wynikających z tego zakresu. W tym celu należy przeprowadzić inwentaryzację tzn. określić surowce które będą przedmiotem certyfikacji oraz określić miejsce w jakim znajduję się firma w łańcuchu dostaw.

Przykłady:

„Miejsce pozyskania” to miejsce gdzie pierwszy raz powstaje biomasa. Nie jest objęte indywidualnym certyfikatem, tylko podlega audytowi podczas audytu pierwszego zbierającego.

„Pierwszy zbierający” to przedsiębiorca pozyskujący biomasę bezpośrednio z miejsca pozyskania. Nie jest istotne, jaki rodzaj podstawowej działalności prowadzi podmiot skupujący, jeśli zakład EC będzie kupował biomasę bezpośrednio z miejsca pozyskania, stanie się pierwszym zbierającym. System KZR INiG podaje szczególe wytyczne w zakresie przeprowadzania takich audytów, jak i również definiuje obowiązki pierwszego punktu skupu (Dokument System KZR INiG/1 oraz dokumenty System KZR INiG/9 i System KZR INiG/10).

„Handel” to zakres certyfikacji odpowiedni dla przedsiębiorców, którzy kupują certyfikowaną biomasę i w stanie nie zmienionym sprzedają kolejnemu podmiotowi.

„Producent energii elektrycznej/cieplnej” to ostatnie ogniwo w łańcuchu dostaw.

W oparciu o charakter dostawcy i wykonywane przez przedsiębiorcę operacje, należy zdefiniować zakres certyfikacji Zakładu i wszystkie surowce w kontekście przypisania im kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Ważne jest, że pierwszy punkt skupu, handel, producent paliwa biomasowego, producent energii elektrycznej/cieplnej mają swoje zakresy obowiązków, których realizacja jest weryfikowana podczas audytu. W zależności od prowadzonych operacji, każdy przedsiębiorca może mieć jeden lub więcej zakresów certyfikacji.

Sposób wdrożenia wymagań Systemu KZR INiG do działalności przedsiębiorcy opisany jest w jego własnych procedurach, przygotowanych na potrzeby certyfikacji KZR INiG.

 

KROK 3 - Zarejestruj się do Systemu KZR INiG

Rejestracja do Systemu KZR INiG jest warunkiem podejścia do audytu. Wiąże się to z podpisaniem umowy z Administratorem Systemu - Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym.

 

KROK 4 - Przygotuj się do certyfikacji

Należy przygotować procedury, wzory dokumentów (wdrożenie wymagań), określić wymagania dla dostawców, zasady komunikacji z dostawcami, przeglądnąć umowy, kontrakty pod kontem ich działania w ramach Systemu KZR INiG, przygotować system rozliczania bilansu masy w Zakładzie, jeśli dotyczy określić maksymalną emisję GHG (dokument System KZR INiG/8). Zapoznaj się z listą pytań kontrolnych (dokument System KZR INiG/10 załącznik 1)

 

KROK 5 – Wybierz akredytowaną jednostkę certyfikującą i umów się na audyt

Przed audytem konieczne będzie również podpisanie umowy z jednostką certyfikującą.

 

KROK 6 – Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu, wydany certyfikat jest publikowany na stronie KZR INIG

Zakład jest pełnoprawnym, certyfikowanym uczestnikiem Systemu KZR INiG i może prowadzić obrót zrównoważonymi paliwami z biomasy w zakresie swojej certyfikacji. Zakład pracuje w oparciu o wdrożone procedury.

 

Ważne!

Certyfikat nie jest wystarczający, żeby towar będący w ofercie dostawcy był traktowany jako zrównoważony. Każda partia sprzedawanego towaru musi posiadać POS (poświadczenie o równoważności patrz dokument system KZR INiG/7), aby można było uznać ją jako spełniającą kryteria zrównoważonego rozwoju. Wszystkie towary będące na stanach magazynowych a zakupione bez poświadczenia o spełnieniu KZR  traktowane są jako niezrównoważone. Ze względu na wejście w życie Rozporządzenia ETS taka biomasa powinna być wykorzystana do 31 grudnia 2021 r.