Zakresy certyfikacji w ramach systemu KZR INiG

W zależności od charakteru działalności, odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres zostanie umieszczony na certyfikacie.

 

Kod

Zakres

PO

Miejsce pochodzenia

FA

 

Gospodarstwo rolne/Plantacja

 

FGCS

 

Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem

FGCW

Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania

FGWS

Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem

FGWW

Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania

FGAS

Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/ odpadów rolnych z magazynowaniem

FGAW

Pierwszy punkt zbiórki pozostałości/ odpadów rolnych bez magazynowania

FGFS

Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej z magazynowaniem

FGFW

Pierwszy punkt zbiórki biomasy leśnej bez magazynowania

OM

Tłocznia oleju

SM

Cukrownia

DT

Gorzelnia

EP

Produkcja bioetanolu

ET

Produkcja ETBE

BP

Produkcja biodiesela

HVO

Produkcja HVO

HP

Procesy wodorowe

MT

Produkcja MTBE

HCAR

Produkcja biowęglowodorów

LPG

Produkcja biopaliwa LPG

LP

Skraplanie

BG

Produkcja biogazu

BM

Produkcja biometanu

OT

Inna jednostka przetwórstwa

CPP

Współprzetwarzanie

FS

Dostawca Końcowy  paliwa na rynek w państwie członkowskim

IPER

Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód

IPET

Instalacja wytwarzająca energię, ciepło lub chłód do celów technologicznych

ML

Produkcja biometanolu

MP

Przetapianie tłuszczy

MRP

Zakład mechanicznego recyklingu

PB

Konfekcjonowanie/blendowanie

PM

Celulozownia

PBP

Piroliza

RP

Zakład utylizacji (dotyczy odpadów pochodzenia zwierzęcego)

SC

Kraking parowy

TR

Handel bez magazynowania

TRS

Handel z magazynowaniem

TW

Uzdatnianie odpadów/pozostałości

RCF

Produkcja paliw węglowych z recyklingu

RNBO

Produkcja odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego

LQ

Produkcja biopłynów

SAW

Tartak

SB

Produkcja paliw stałych pochodzących z biomasy

MWF

Producent paliw z odpadów zmieszanych (RDF, SRF)

SBPU

Jednostka przetwórstwa biomasy stałej