O Systemie KZR-INIG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.  został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.

Uzyskanie uznania pozwala nam na działalność na terenie całej Unii Europejskiej, a także certyfikaty wystawione w ramach naszego Systemu będą uznawane przez inne systemy certyfikacji.

System opiera się o wymagania podane w DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Zasięg Systemu KZR INiG:
Globalny


Zakres certyfikacji
• biomasa, odpady i pozostałości, surowce do produkcji biopaliw, biopaliwa i biopłyny


Uczestnicy Systemu
• wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw (począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek)

Niebieskie pole obrazuje Systemu KZR INiG-PIB, w którego skład wchodzą: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, podmioty gospodarcze (producenci, producenci rolni, handlowcy), które uzyskały certyfikat KZR INiG oraz Rada Systemu. Jednostki certyfikujące to niezależne podmioty będące poza Systemem.

Rada Systemu KZR jest to podmiot składający się z liczby od 5 do 10 członków, zewnętrznych ekspertów, przedstawicieli stron zaangażowanych w proces certyfikacji. Do głównych zadań Rady należy: nadzór nad niezależnością, transparentnością, unikanie konfliktu interesów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w Systemie a jednostkami certyfikującymi, rozpatrywanie skarg i wniosków, wyznaczanie kierunków rozwoju Systemu KZR.

W strukturze Instytutu wyodrębnione zostało Biuro Systemu KZR – jednostka organizacyjna odpowiedzialna za nadzór i rozwój Systemu. Głównym zadaniem tego działu jest nadzorowanie zapisów w dokumentach Systemu KZR INiG i realizacja zadań Systemu. Do ważnych zadań kierownictwa Biura należy również uznawanie i nadzór nad jednostkami certyfikującymi działającymi w ramach Systemu, ponadto jest odpowiedzialne za ustanawianie kierunków rozwoju Systemu, komunikację i współpracę pomiędzy Administratorem systemu, uczestnikami Systemu, jednostkami certyfikującymi, Radą Systemu KZR INIG i zainteresowanymi stronami.

Zadaniem Administratora jest nadzór nad Systemem – certyfikaty na zgodność z Systemem Certyfikacji KZR INiG wystawia niezależna jednostka certyfikująca, która uzyskała uznanie Administratora Systemu.

Audytor przeprowadza audyt u przedsiębiorcy, który weryfikuje, czy działalność jest prowadzona zgodnie z wymaganiami Systemu KZR INiG.  Jeśli wynik audytu jest pozytywny przedsiębiorca otrzymuje certyfikat.