O Systemie KZR-INIG

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r., kolejną nr 2018/1984 z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz decyzją nr 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2018/2001. System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.

Obecnie System wdrożył wymagania dyrektywy 2018/2001 (RED II) i aktualne dokumenty systemowe spełniają wymagania tej dyrektywy. 

Uzyskanie uznania pozwala nam na działalność na terenie całego świata,  a także certyfikaty wystawione w ramach naszego Systemu będą uznawane przez inne systemy certyfikacji.

System opiera się o wymagania podane w DYREKTYWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

System KZR INiG jest to  system certyfikacji, którego właścicielem jest INiG-PIB. System KZR INiG został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz kolejną 2018/1984 z dnia 13 grudnia 2018 r. w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji.  System wdrożył wymagania dyrektywy 2018/2001 (RED II) z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnychi i zasady Systemu opierają się o jej wymagania. Aktualne Dokumenty Systemowe spełniają wymagania dyrektywy. 

Zatwierdzenie Systemu przez KE pozwala na certyfikację surowców/produktów na terenie całego świata. Certyfikaty wystawione w ramach naszego Systemu są uznawane przez inne systemy dobrowolne.

Zasięg Systemu KZR INiG:
Globalny

Zakres certyfikacji
• biomasa, odpady i pozostałości, surowce i produkty do produkcji biopaliw, biopłynów, paliw z biomasy i energii

Uczestnicy Systemu
• wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw (począwszy od miejsca pochodzenia poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek i producentów ciepła i/lub energii elekrycznej)

 Zadaniem Administratora jest nadzór nad Systemem – certyfikaty na zgodność z Systemem Certyfikacji KZR INiG wystawia niezależna jednostka certyfikująca, która uzyskała uznanie Administratora Systemu.

Rada Systemu KZR jest to podmiot składający się z liczby od 5 do 10 członków, zewnętrznych ekspertów, przedstawicieli stron zaangażowanych w proces certyfikacji. Do głównych zadań Rady należy: nadzór nad niezależnością, transparentnością, unikanie konfliktu interesów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w Systemie a jednostkami certyfikującymi, rozpatrywanie skarg i wniosków, wyznaczanie kierunków rozwoju Systemu KZR.

W strukturze Instytutu wyodrębnione zostało Biuro Systemu Certyfikacji Biomasy (BSCB) – jednostka organizacyjna odpowiedzialna za nadzór i rozwój Systemu. Głównym zadaniem tego działu jest nadzorowanie zapisów w dokumentach Systemu KZR INiG i realizacja zadań Systemu. Do ważnych zadań kierownictwa Biura należy również uznawanie i nadzór nad jednostkami certyfikującymi działającymi w ramach Systemu, ponadto jest odpowiedzialne za ustanawianie kierunków rozwoju Systemu, komunikację i współpracę pomiędzy Administratorem systemu, uczestnikami Systemu, jednostkami certyfikującymi, Radą Systemu KZR INIG i zainteresowanymi stronami.

Audytor akredytowanej przez System KZR INiG jednostki certyfikującej przeprowadza audyt u przedsiębiorcy, który weryfikuje, czy działalność jest prowadzona zgodnie z wymaganiami Systemu KZR INiG.  Jeśli wynik audytu jest pozytywny przedsiębiorca otrzymuje certyfikat.