Uzupełniające informacje dotyczące wypełniania deklaracji producenta rolnego

W na formularzu „deklaracja producenta rolnego” w pozycji „biomasa pochodzi z obszaru zakwalifikowanego do NUTS 2, a wartość emisji GHG wynosi ............................” należy z tabeli poniżej podać nazwę województwa, oraz wskaźnik emisji dla danego województwa.

 Województwo

Pszenica,

gCO2eq/MJ

Kukurydza

gCO2eq/MJ

Rzepak

gCO2eq/MJ

Żyto

gCO2eq/MJ

Pszenżyto

gCO2eq/MJ

Wartość standardowa wg załącznika V

23

20

29

-

-

dolnośląskie

22,69

19,2

24,6

26,84

26,10

kujawsko-pomorskie

22,97

19,82

25,59

27,27

24,78

lubelskie

22,47

19,63

24,65

29,06

22,12

lubuskie

22,20

19,24

22,19

31,38

21,67

łódzkie

20,84

19,51

24,4

28,76

22,91

małopolskie

22,51

19,13

25,43

24,10

24,49

mazowieckie

22,71

18,59

24,09

29,73

22,33

opolskie

22,69

19,65

25,79

28,82

27,05

podkarpackie

19,80

18,61

21,32

29,67

22,39

podlaskie

22,33

19,57

28,25

27,68

20,70

pomorskie

22,80

25,47

26,56

30,26

23,86

śląskie

22,75

19,87

25,54

25,11

24,29

świętokrzyskie

21,59

20,55

24,08

29,30

23,11

warmińsko-mazurskie

22,84

27,17

24,02

31,23

24,48

wielkopolskie

22,05

17,94

21,79

31,69

23,80

zachodnio-pomorskie

22,83

24,88

23,74

30,47

26,25

W pierwszym wierszu podana została wartość standardowa dla produktów rolniczych. Jeśli wskaźnik emisji GHG dla danego województwa jest niższy niż wartość standardowa i pozostałe warunki są spełnione, można stosować wartość standardową. W przypadku pszenicy i rzepaku jest to możliwe na obszarze całego kraju. W pozostałych przypadkach można stosować wartości rzeczywiste lub wartości NUTS 2.

W deklaracji producenta rolnego w pozycji „wartości standardowych dla emisji GHG dla etapu uprawy, dla danej ścieżki produkcji biopaliwa, zgodnie z Załącznikiem V, część D, wynosi” należy podać wartość standardową dla danego surowca podaną w tabeli powyżej.

W przypadku stosowania wartości standardowych lub wartości NUTS 2, w pozycji „wartość rzeczywista dla emisji GHG dla etapu wynosi” należy wpisać „nie dotyczy” lub wstawić kreskę.

W części IV Oświadczenia, punkt „biomasa pochodzi z obszaru będącego gruntem ornym przed dniem 1 stycznia 2008 roku, ale nie pochodzi z obszaru chronionego, który po 1 stycznia 2008 r. został przekształcony na grunty orne" producent rolny potwierdza spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących gruntów. Jest on zaznaczony na „tak", ponieważ producent rolny może złożyć Deklarację, tylko wtedy, jeśli kryteria są spełnione.
Kolejny punkt „biomasa pochodzi z obszaru będącego polem uprawnym przed dniem 1 stycznia 2008 roku" , jest punktem do zaznaczenia opcjonalnego. Zaznaczenie tego punktu potwierdza, że nie nastąpiła zmiana sposobu użytkowania gruntu (np. z sadu na pole uprawne). W przeciwnym przypadku, konieczne jest wyznaczenie emisji GHG w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, a także nie jest możliwe stosowanie wartości standardowych.