Uzupełniające informacje dotyczące wypełniania deklaracji producenta rolnego

Uwaga: deklarację wypełniają wszyscy rolnicy dostarczający surowce rolne spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) do punktu skupu. Deklaracja powinna być wypełniona w odniesieniu do tych produktów, co do których rolnik potwierdza spełnienie KZR.

Deklaracja powinna być uzupełniona według poniższych wytycznych:

I. Dane identyfikujące producenta rolnego:
Należy wpisać dane rolnika dostarczającego surowce rolnicze do punktu skupu


II. Identyfikacja odbiorcy biomasy 
Są to dane pierwszego punktu skupu, kupującego surowce od rolnika, miejsce, gdzie przechowywane są deklaracje.


III. Informacje dotyczące dostawy:

   

Rok zbiorów

Rok zbiorów surowców deklarowanych jako spełniających KZR, np. 2018
Waga lub objętość dostawy

Jeśli deklaracja uzupełniana jest przed zbiorami, np. stanowi załącznik do umowy, należy wpisać wartość prognozowaną w oparciu o zasiewy i plon. Jeśli deklaracja wypełniana jest w momencie dostawy, należy wpisać rzeczywistą ilość wskazaną przez wagę.

Uwaga, jeśli rolnik deklaruje sprzedaż więcej niż jednego rodzaju ziarna np. kukurydzę i rzepaklub sortymentu np. zrębki wierzby enegretycznej, wielkość zbiorów musi być jednoznacznie przypisana do każdego rodzaju biomasy. Np. rzepak 100 ton, kukurydza 50 ton, zrębka wierzby energetycznej 100 ton itd.
Rodzaj surowców np. rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, wierzba energetyczna
Województwo na terenie którego położone są działki rolne z których zbierana jest biomasa Jeśli surowce rolnicze zbierane są z terenów gdzie emisja NUTS II nie jest wyznaczona (np. z Ukrainy), należy wstawić kreskę.
Data, nr umowy wykonawczej (jeśli dotyczy) Jeśli umowa nie została podpisana należy wstawić kreskę

 

IV. Deklaracja

Niniejszym oświadczam, że:

     

surowce zostały zebrane z terenów sklasyfikowanych przed 1 stycznia 2008 r. jako grunty orne, ale nie zostały zebrane z jakichkolwiek obszarów chronionych, których status zmieniono na orne po 1 stycznia 2008 r. 

×

Jeśli jest inaczej, deklaracja nie może zostać podpisana

biomasa pochodzi z obszaru będącego polem uprawnym  przed dniem 1 stycznia 2008 roku

 

Pole zaznaczane jest, jeśli KZR nie zostały naruszone a miała miejsce zmiana sposobu użytkowania gruntów (np. przekształcenie sadu w grunt orny). W takim przypadku konieczne jest wyznaczenie emisji GHG.

biomasa pochodzi z obszarów chronionych, dla których wydano zgodę na użytkowanie

 

Zgodę przedstawia się podczas audytu

biomasa nie pochodzi z obszaru, wyłączonego zgodnie z art. 17 dyrektywy 2009/28/WE

x

Jeśli jest inaczej, deklaracja nie może zostać podpisana

surowce zostały zebrane z zatwierdzonego obszaru NUTS 2, wartość emisji GHG 

 

............................ g CO2eq/kg suchej biomasy

 

Jeśli jest wyznaczona średnia emisja GHG dla województwa z którego zebrano surowce. Wartości dla Polski  podano w tabeli nr.1.Dla surowców z innych krajów należy wprowadzić dane ze strony KE [1]

W pozostałych przypadkach należy wstawić kreskę

wartość standardowa emisji GHG dla etapu uprawy

 

Zaznaczyć, jeśli stosowana jest wartość standardowa dla etapu uprawy

wartość rzeczywista dla emisji GHG dla etapu wynosi ........................ g CO2eq/kg suchej biomasy

 

Uzupełniane jedynie w przypadku indywidualnych wyliczeń rzeczywistych emisji GHG. W pozostałych przypadkach należy wstawić kreskę

Jestem beneficjentem systemu finansowego wsparcia bezpośredniego zgodnie z Rozporządzenia nr 73/2009, w ramach zasady wzajemnej zgodności („cross-compliance”)

Tak/Nie

Należy zaznaczyć w przypadku korzystania z dopłat bezpośrednich dla rolników

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Podmiot wskazany w pkt. II niniejszej Deklaracji moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu niezbędnym do zrealizowania usługi oraz realizacji procesu certyfikacji.

x

Wyrażenie zgody jest niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji i certyfikacji. Brak zgody będzie oznaczał, że biomasa nie może zostać zakwalifikowana jako spełniająca KZR. Rolnik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych audytorom jednostek certyfikujących w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu.

 

Tabela nr 1. Średnie emisje GHG dla województw (NUTS II) do wprowadzenia w wierszu 5.

Województwo

Rzepak

gCO2eq/kg

Pszenica

gCO2eq/kg

Kukurydza

gCO2eq/kg

Żyto

gCO2eq/kg

Pszenżyto

gCO2eq/kg

dolnośląskie

574

298

281

399

374

kujawsko-pomorskie

598

302

290

405

355

lubelskie

576

295

284

432

318

lubuskie

518

291

282

467

311

łódzkie

570

274

286

428

329

małopolskie

594

296

280

358

351

mazowieckie

563

299

272

442

321

opolskie

602

298

288

429

389

podkarpackie

498

260

273

441

321

podlaskie

660

293

287

412

297

pomorskie

620

299

373

450

343

śląskie

596

299

291

373

349

świętokrzyskie

562

283

301

436

332

warmińsko-mazurskie

561

300

398

464

352

wielkopolskie

509

290

263

471

342

zachodniopomorskie

554

300

365

453

377

Podpisanie deklaracji oznacza, że grunty z których pochodzą surowce rolne spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, a rolnik w przypadku audytu przedstawi dokumentację potwierdzającą ten fakt. Odmowa  zgody przez rolnika na udostępnianie swoich danych osobowych na potrzeby audytu oznacza, że surowce przez niego dostarczone nie będą mogły być uznane jako spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Administratorem danych osobowych rolnika jest punkt skupu (odbierający surowce rolnicze) i punkt skupu może zgodnie z wewnętrznymi rozwiązaniami uzupełnić Deklarację producenta rolnego o zgody na przetwarzanie danych osobowych. System KZR INiG podaje przykładową klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Klauzula ta może być modyfikowana przez pierwszy punkt skupu.