Zmiany w prawie niemieckim dotyczące biopaliw

Dnia 15 oraz 16 grudnia 2014 miało miejsce spotkanie w Bonn, organizowane przez Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), w związku ze zmianami w prawie niemieckim, które wejdą w życie 1 stycznia 2015.

Jak wiadomo, nie będzie już wymogu dotyczącego minimalnej zawartości biokomponentu w paliwie silnikowym, tylko celem będzie osiągnięcie zadanej redukcji emisji gazów cieplarnianych dla paliw silnikowych. W związku z tym, w praktyce stosowanie wartości standardowych dla biokomponentów będzie niewystarczające i konieczne będzie przeprowadzanie obliczeń wartości rzeczywistych emisji GHG dla biokomponentów. W związku z tym, ze strony niemieckiej istnieje obawa przed nadużyciami w tym zakresie. Aby ograniczyć możliwość nadużyć, BLE zwraca się z prośbą do systemów certyfikacji o zaostrzenie procedur w zakresie weryfikacji obliczeń wartości rzeczywistych. Planowane jest również przekazywanie do systemów informacji o podmiotach wykazujących wskaźnik emisji o 10% niższy od wartości typowej podanej w dyrektywie 2009/28/WE.

Aktualizacji podlega również lista odpadów i pozostałości opracowana przez BLE. W przypadku kwalifikacji danego surowca jako odpad lub pozostałość BLE zaleca postępowanie dwustopniowe: 1. Stwierdzenie, czy dany surowiec jest na liście, 2. Ocena braku rynku dla tego surowca. W przypadku sprzedaży na rynek niemiecki, tylko surowce, które spełniają jednocześnie obydwa kryteria, będą mogły być zaliczane jako zero-emisyjne.

Podczas spotkania prowadzona była również dyskusja dotycząca braku wskaźników emisji GHG dla obszarów NUTS II w odniesieniu do jednostki masy. Do czasu rozwiązania tego problemu stosuje się wskaźniki emisji GHG dla obszarów NUTS II przeliczone za pomocą wskaźników Biograce.