Relacja z konferencji Fuels' Zoom 2019 – "Paliwa i biopaliwa silnikowe po roku 2020” – 22-23 października 2019 r.

W dniach 22-23 października 2019 r. w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA zorganizowały w Krakowie X Konferencję Naukowo-Techniczną FUELS' ZOOM 2019, pt.: „Paliwa i biopaliwa silnikowe po roku 2020".

W pięciu sesjach tematycznych, zakończonych dyskusją, zaprezentowano 15 referatów.

Wykład otwierający zatytułowany „Rola i znaczenie biogazu i jego pochodnych stosowanych w transporcie", wygłosił Waldemar Majewski z ramienia Ministerstwa Energii. Wyjaśnił on dlaczego biogaz ma duży potencjał możliwy do wykorzystania w sektorze transportowym, wskazał technologie wspierające efektywne pozyskanie tego surowca oraz przybliżył kierunki działania w obszarze wiązanym z wykorzystaniem krajowego potencjału w sektorze biometanu.
Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw, w swojej prezentacji przedstawił cele na 2030 rok okiem wytwórcy oraz przedstawił liczne pytania związane z problematyką synergii w obszarze produkcyjnym biopaliw i próbę odpowiedzi na te pytania.

Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Leszek Wiwała, przedstawił referat „Czy przemysł naftowy może być eco?", w którym zawarł fakty dotyczące zużycia paliw kopalnych na tle paliw ze źródeł odnawialnych oraz perspektywy rozwoju nowych technologii zmniejszających emisję GHG.

W referacie „Jakość paliw w Europie: historia i przyszłość" Urszula Szałkowska z SGS Germany GmbH, porównała dane jakościowe dla paliw na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, w tym z dodatkiem biopaliw oraz przedstawiła wnioski wynikające z monitoringu jakości benzyny i oleju napędowego w Europie.

Jarosław Cendrowski z Grupy LOTOS S.A., podczas swojego wystąpienia przedstawił dane na temat realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w aspekcie jego wdrożenia w Polsce w perspektywie roku 2020 oraz w kolejnych latach, aż do roku 2030. Równocześnie wskazał na bariery i trudności przed którymi stoją podmioty realizujące NCR.

W prezentacji pt. „Biopaliwa i biochemikalia – nowoczesna biorafineria w ORLEN Południe" Grzegorz Samerjak zaprezentował działania, jakie ORLEN podejmuje w zakresie rozwoju nowych technologii; działania, które w przyszłości mają pomóc w zmniejszeniu emisji GHG, a firmę ORLEN Południe S.A. przekształcić w nowoczesną biorafinerię.

W kolejnej sesji Jan Lubowicz z INiG – PIB przedstawił referat pt.: „Czy FAME może mieć lepszą jakość?". Poruszył temat wpływu procesu destylacji na właściwości FAME oraz wpływ destylowanego FAME na parametry jakościowe oleju napędowego.

Aleksandra Filip z PKN ORLEN S.A., przedstawiła zagadnienie technologii biopaliw drop-in w aspekcie ich rozwoju na świecie, ograniczeń technologicznych związanych z tymi paliwami oraz perspektyw wprowadzenia tych paliw w Polsce.
I dzień Konferencji zamknął Zygmunt Burnus z INiG – PIB, który przedstawił metodykę analityczną oznaczania składników lipidowych dla oceny stopnia konwersji do węglowodorów na instalacji współuwodornienia.

Ponieważ produkcja biokomponentów zaawansowanych generacji odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, szczególne miejsce drugiego dnia Konferencji poświęcone zostało certyfikacji KZR i sposobom ograniczania emisji GHG w łańcuchu dostaw biopaliw.

W pierwszej sesji drugiego dnia, Delfina Rogowska z INiG – PIB podsumowała pracę, rozwój i osiągnięcia Systemu KZR INiG na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przedstawiła także perspektywy i wyzwania, jakie stoją przed tym jedynym polskim system certyfikacji biopaliw i biopłynów w najbliższych latach.

Przegląd aktualnej sytuacji rynkowej w zakresie certyfikacji Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju przedstawił Wojciech Rylski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W prezentacji pokazane zostały dane statystyczne dotyczące wydanych certyfikatów i ilości wyprodukowanych biokomponentów na przestrzeni ostatnich lat oraz działania KOWR w zakresie nadzoru nad certyfikacją na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Wojciech Mazela, z firmy BZK Sp. z o.o. omówił zagadnienia produkcji biometanu i możliwości jego zastosowania. Poruszył również kwestię perspektyw rozwoju biogazowi
w Polsce.

W kolejnej prezentacji Kamil Berdechowski z INiG – PIB przedstawił szczegółowo zmiany, jakie zostaną wprowadzone w dyrektywie RED II w stosunku do obecnie stosowanego ustawodawstwa (RED i ILUC), w tym zmiany w załączniku V.
W wystąpieniu pt.: „Obliczenia rzeczywistej emisji GHG dla etapu uprawy surowca w aspekcie wymagań prawnych, oczekiwań odbiorcy i możliwości dostawcy", Katarzyna Czekała z firmy Best Quality, przedstawiła obszerne wyniki badań własnych, dotyczących obliczania emisji GHG prowadzonych dla polskich firm.

W ostatniej prezentacji pt.: „Emisja GHG dla etapu transportu", Michał Pajda z INiG – PIB omówił wyniki badań prowadzonych w zakresie obliczania emisji GHG w transporcie kolejowym.
Konferencję prowadziła Beata Altkorn z INiG – PIB.

Program Konferencji przełożył się na ciekawe debaty oraz liczne dyskusje pomiędzy uczestnikami konferencji. Uwzględniał istotne zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przez obecne prawo podmiotom gospodarczym występującym w łańcuchu dostaw paliw i biopaliw ciekłych, wykorzystywanych w transporcie samochodowym, w tym roli biogazu/biometanu, w spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele koncernów naftowych: Grupy LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., Circle K, Shell, wytwórców biokomponentów: Orlen Południe, Lotos Biopaliwa, BZK, Pannonia Bio ZRT, dystrybutor paliw: PERN. w w Konferencji czynny udział wzięli przedstawiciele organów administracji państwowej: Ministerstwa Energii oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także stowarzyszeń: Krajowej Izby Biopaliw, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, jednostek certyfikujących: SGS, DEKRA, laboratoriów badawczych, ośrodków naukowych i wiele innych podmiotów występujących w łańcuchu dostaw paliw i biopaliw.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii oraz Krajowa Izba Biopaliw.
Partnerem Głównym Konferencji była Grupa LOTOS S.A.
Patronem merytorycznym był System Certyfikacji KZR INiG.