Aktualizacja wartości NUTS2 - łańcuch dostaw biopaliw i biopłynów

Szanowni Przedsiębiorcy i Jednostki Certyfikujące,

Do wszystkich zainteresowanych,


W odniesieniu do naszego niedawnego wspólnego komunikatu w sprawie wartości NUTS2 (1), po otrzymaniu w tej sprawie pisma od Komisji Europejskiej we wtorek 12 grudnia 2023 roku, chcielibyśmy zaktualizować dostępne informacje.


W piśmie tym Komisja potwierdza swoje stanowisko "..., że od czasu wejścia w życie dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II) wartości NUTS przedłożone zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE ["stare wartości NUTS"] nie są już automatycznie stosowane i zobowiązała się do zbadania, czy dalszy okres przejściowy byłby nadal możliwy…"


W wyniku tego działania Komisja oświadcza w swoim ostatnim piśmie, że "...wartości NUTS inne niż wartości standardowe z załącznika V mogą być zatem stosowane tylko wtedy, gdy zostaną uznane przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. W konsekwencji Komisja nie może udzielić dalszego okresu przejściowego, o który wnioskowały niektóre państwa członkowskie i interesariusze przemysłowi,
ponieważ wymagałoby to procedury współlegislacji…”.


Obecnie państwa członkowskie są odpowiedzialne za dostarczenie zaktualizowanych wartości NUTS2, które zostaną ocenione i potwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.


W świetle tej sytuacji my, dobrowolne systemy, uzgodniliśmy następujące postanowienia:
1. Biomasa zebrana w 2023 r. korzysta z opublikowanych wartości NUTS2 ze względu na zasadę ochrony uzasadnionych zabezpieczeń. Wartość NUTS2 jest zachowana w całym łańcuchu wartości do momentu zadeklarowania gotowego biopaliwa.
2. Zbiory z roku 2024 będą miały możliwość oznaczenia "nowymi" wartościami NUTS2, pod warunkiem, że wartości te zostały objęte decyzją Komisji. Należy pamiętać, że możliwość korzystania z wartości domyślnych i rzeczywistych pozostaje niezmieniona.

 

 

(1) Aby określić emisje gazów cieplarnianych z upraw, RED II zezwala, oprócz rzeczywistych obliczeń lub zastosowania wartości domyślnych, na wykorzystanie typowych wartości, które reprezentują średnią wartość na określonym obszarze. Te typowe wartości muszą być zgłaszane Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie lub kraje trzecie i mogą być stosowane, jeśli Komisja uzna je za dokładne. Te typowe wartości są często określane jako wartości NUTS2, ponieważ opisują emisje z uprawy surowców rolnych na obszarach na terytorium państwa członkowskiego sklasyfikowanych jako poziom 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (patrz. art. 31 ust. 2 RED II). 31(2) RED II).