Wytyczne uzupełniające KZR INiG w zakresie przekazywania emisji GHG

Uzupełnienie dokumentu System KZR INiG/8, na podstawie informacji otrzymanych z Komisji Europejskiej

1. Dla etapu uprawy możliwe jest stosowanie wartości rzeczywistych lub średnich emisji na poziomie NUTSII lub jeśli odpowiednie warunki są spełnione, wartości standardowych.

2. Wartości standardowych oraz wartości NUTSII wyrażonych w jednostce gCO2eq/MJ nie przelicza się na jednostkę gCO2eq/tonę.

3. Przedsiębiorcy, którzy stosują wartości standardowe i występują w łańcuchu dostaw biopaliw przed producentem biokomponentu, nie podają wskaźników emisji GHG a jedynie informację o stosowaniu wartości standardowych i wybranej ścieżce produkcji biopaliw. Wartość standardową dla ograniczenia emisji podają jedynie producenci biokomponentów.

3. Jeśli producent rolny stosuje wartości standardowe dla etapu uprawy, nie podaje wartości emisji GHG, tylko informację, że przyjęta została wartość standardowa, oraz region i wartość NUTS II (dla zweryfikowania możliwości stosowania wartości standardowych).

4. Emisja GHG dla etapu przetwarzania biomasy, nawet, jeśli jest on realizowany przez kilka przedsiębiorstw, wyznaczana jest jednym sposobem. Tzn. wszyscy przedsiębiorcy przetwarzający biomasę stosują wyłącznie wartości standardowe lub wyłącznie wartości rzeczywiste.

5. Emisja GHG przeliczana jest zawsze na tonę suchego produktu. Zawartość wilgoci powinna być wartością zmierzoną po dostawie, jeśli nie jest znana, dopuszczalne jest stosowanie wartości maksymalnej stosowanej w kontrakcie.

Wartości emisji GHG dla surowców rolniczych przekazywane do ARR

Zgodnie z Polskim ustawodawstwem, wytwórcy biokomponentów zobowiązani są do składania sprawozdań kwartalnych do Agencji Rynku Rolnego. W sprawozdaniach tych wytwórcy zobowiązani są do zamieszczania poziomu emisji gazów cieplarnianych dla surowców rolniczych wykorzystanych do wytworzenia biokomponentów, podanych w jednostkach gCO2eq/t. Dla wytwórców korzystających z wartości standardowych dla surowców rolnych lub z wartości na poziomie NUTS 2, System KZR INiG w tabeli poniżej podaje stosowne wartości.

Wartość emisji GHG na poziomie NUTS 2, wyrażone w jednostce gCO2/tonę – do zamieszczenia w sprawozdaniach kwartalnych wytwórców, przekazywanych do Agencji Rynku Rolnego

 Województwo

Rzepak

gCO2eq/tonę

Przenica

gCO2eq/tonę

Kukurydza

gCO2eq/tonę

Wartość standardowa

665 502

 305 935

294 505

dolnośląskie

574 434

297 925

281 319

kujawsko-pomorskie

597 551

301 602

290 403

lubelskie

575 601

295 037

283 663

lubuskie

518 158

291 492

281 905

łódzkie

569 763

273 634

285 861

małopolskie

593 815

295 562

280 293

mazowieckie

562 525

298 976

272 381

opolskie

602 221

297 925

287 912

podkarpackie

497 842

259 979

272 674

podlaskie

659 665

293 199

286 740

pomorskie

620 201

299 370

373 187

śląskie

596 384

298 713

291 136

świętokrzyskie

562 291

283 482

301 099

warmińsko-mazurskie

560 890

299 895

398 095

wielkopolskie

508 817

289 522

262 857

zachodnio-pomorskie

554 352

299 764

364 542