Informacja skierowana do wytwórców biokomponentów oraz firm handlujących biokomponentami oraz paliwami zawierającymi biokomponenty

Informujemy, że dnia 8 grudnia 2016 r. opublikowano Ustawę z dnia 30 listopada 2016 r.o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zmieniono tym samym Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz wprowadzono przepisy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r (tzw. Dyrektywie ILUC).

Jednym z jej postanowień jest obowiązek osiągnięcia kryterium 60% ograniczenia emisji GHG przez biokomponenty wytworzone na instalacjach, w których produkcja została rozpoczęta po dniu 5 października 2015 r. Konieczne staje się więc identyfikowanie daty rozpoczęcia pracy instalacji na której dane biopaliwo zostało wytworzone.

Zwracamy więc uwagę wszystkim producentom biopaliw oraz podmiotom prowadzącym handel biopaliwami i biokomponentami, aby na swoich poświadczeniach KZR zamieszczać dodatkowo datę rozpoczęcia pracy instalacji. Brak takiej informacji na dokumencie może skutkować odmową przyjęcia towaru przez odbiorcę ze względu na niewystarczające dowody na spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez tę partię.