Uzupełniające informacje dotyczące wypełniania deklaracji producenta rolnego

Uwaga: deklarację wypełniają wszyscy rolnicy dostarczający surowce rolne spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) do punktu skupu. Deklaracja powinna być wypełniona w odniesieniu do tych produktów, co do których rolnik potwierdza spełnienie KZR.

Deklaracja powinna być uzupełniona według poniższych wytycznych:

I. Dane identyfikujące producenta rolnego:
Należy wpisać dane rolnika dostarczającego surowce rolnicze do punktu skupu

Zostały dodane dwie pozycje dot. Maksymalnej szacowanej zrównoważonej/ całkowitej na rok. Jest to wymóg związany z unijną bazą danych (UDB). Wpisanie zbyt małej wartości może skutkować blokadą zakupów dla danego rolnika. Do ilości łącznej powinny był wliczone dzierżawy.


II. Identyfikacja odbiorcy biomasy 
Są to dane pierwszego punktu skupu, kupującego surowce od rolnika, miejsce, gdzie przechowywane są deklaracje.


III. Informacje dotyczące dostawy:

 

   

Rok zbiorów

Rok zbiorów surowców deklarowanych jako spełniających KZR, np. 2023
Masa lub objętość dostawy

Jeśli deklaracja uzupełniana jest przed zbiorami, np. stanowi załącznik do umowy, należy wpisać wartość prognozowaną w oparciu o zasiewy i plon. Jeśli deklaracja wypełniana jest w momencie dostawy, należy wpisać rzeczywistą ilość wskazaną przez wagę.

Uwaga, jeśli rolnik deklaruje sprzedaż więcej niż jednego rodzaju ziarna np. kukurydzę i rzepaklub sortymentu np. zrębki wierzby enegretycznej, wielkość zbiorów musi być jednoznacznie przypisana do każdego rodzaju biomasy. Np. rzepak 100 ton, kukurydza 50 ton, zrębka wierzby energetycznej 100 ton itd.
Rodzaj surowców np. rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, wierzba energetyczna
Data, nr umowy wykonawczej (jeśli dotyczy) Jeśli umowa nie została podpisana należy wstawić kreskę
   

IV. Deklaracja

Wartości NUTS 2 dla zbiorów 2024 nie mają obecnie zastosowania. W przypadku woli ich stosowania, gdy będą już zatwierdzone - w wierszu 5 należy wpisać samą nazwę województwa oraz kod, które widnieją w poniższej tabeli.

Mogą być zastosowane wartości standardowe (DDV), zgodnie z wytycznymi dyrektywy RED II lub wartości rzeczywiste z użyciem kalkulatora.

Alternatywą są wartości zagregrowane - uśrednione wartości oparte na oficjalnych danych statystycznych organów rządowych. Wartości są dokładnie opisane w dokumencie System_KZR_INiG_8.

Tabela nr 1. Numery województw (NUTS II) do wprowadzenia w wierszu 5.

Województwo                                              Kod/ numer
dolnośląskie PL51
kujawsko-pomorskie PL61
lubelskie PL81
lubuskie PL43
łodzkie PL71
małopolskie PL21
warszawski stołeczny PL91
mazowiecki regionalny PL92
opolskie PL52
podkarpackie PL82
podlaskie PL84
pomorskie PL63
śląskie PL22
świętokrzyskie PL72
warmińsko-mazurskie PL62
wielkopolskie PL41
zachodniopomorskie PL42

Podpisanie deklaracji oznacza, że grunty z których pochodzą surowce rolne spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, a rolnik w przypadku audytu przedstawi dokumentację potwierdzającą ten fakt. Odmowa  zgody przez rolnika na udostępnianie swoich danych osobowych na potrzeby audytu oznacza, że surowce przez niego dostarczone nie będą mogły być uznane jako spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Administratorem danych osobowych rolnika jest punkt skupu (odbierający surowce rolnicze) i punkt skupu może zgodnie z wewnętrznymi rozwiązaniami uzupełnić Deklarację producenta rolnego o zgody na przetwarzanie danych osobowych. System KZR INiG podaje przykładową klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Klauzula ta może być modyfikowana przez pierwszy punkt skupu.